Untitled

Avto Varazi

  1. stilllifebuzz reblogged this from stmruss and added:
    "Still-life" ~ Avto Varazi (1926-1977)
  2. stmruss posted this